Arm- en handbescherming

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De Europese Unie (EU) heeft normeringen voor ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgesteld. De essentie van deze richtlijnen is het creëren van één interne Europese markt zonder handelsbelemmeringen. Hiermee wordt ook de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid gelijkgetrokken binnen de grenzen van de Europese Unie.

Normeringen handschoenen

Arm- en handbescherming
In ongeveer 40% van de bedrijfsongevallen is er sprake van letsel aan armen en handen (door scherpe voorwerpen, vuur of agressieve stoffen). Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vermindert de kans op letsel aanzienlijk.

Hawedo heeft voor vrijwel alle werkzaamheden een passende arm- en handbescherming.. Schat de risico’s dus goed in, wij helpen u graag bij de keuze voor de juiste werkhandschoen.

Werkhandschoenen zijn op basis van gevaar in te delen in 3 categorieën:

CE   Cat:1 Bescherming met minimaal risico.

CE   Cat:2 Bescherming tegen middelzwaar risico.

CE   Cat:3 Bescherming tegen onomkeerbare of dodelijke risico’s.
   0493

Cat1-2-3

Handschoenen die vallen onder categorie 2 en 3 worden getest op verschillende risico’s. Deze testen worden uitgevoerd volgens de richtlijn 89/686/EEG (persoonlijke beschermingsmiddelen).

Voor alle testresultaten geldt: hoe hoger de uitkomst, hoe beter de prestatie.

Soorten veiligheidshandschoenen
• Handschoenen voor algemeen gebruik;
• Snijbestendige handschoenen;
• Chemisch bestendige handschoenen;
• Handschoenen ter bescherming tegen kou;
• Handschoenen ter bescherming tegen hitte;
• Handschoenen ter bescherming tegen elektriciteit;
• Handschoenen ter bescherming tegen vibratie;
• Handschoenen voor productbescherming.

 


 EN388 |  Bescherming tegen mechanische risico’s

A   Schuurweerstand   (0 tot 4)
B   Snijweerstand   (0 tot 5)
C   Scheurweerstand   (0 tot 4)
D   Perforatieweerstand   (0 tot 4)

EN388:2016

ISO 13997


EN407 |  Bescherming tegen thermische risico’s

A   Ontvlambaarheid   (0 tot 4)
B   Contacthitte   (0 tot 4)
C   Hitteconvectie   (0 tot 4)
D   Hittestraling   (0 tot 4)
E   Metaaldeeltjes (klein)   (0 tot 4)
F   Metaaldelen (groot)   (0 tot 4)

 


EN374-3 |  Bescherming tegen chemicaliën en/of micro-organismen

Onder het pictogram van chemische bescherming staat een code van 3 letters.
Deze code verwijst naar de lijst van 12 standaard chemicaliën waarvoor er een doorbraaktijd van ten minste 30 minuten bereikt werd:

A   Methanol                    G   Diethylamine
B   Aceton                         H   Tetrahydrofuran
C   Acetonitril                   I     Ethylacetaat
D   Dichloormethaan      J    n-Heptaan
E   Koolstofdisulfide       K    Natriumhydroxide 40%
F   Tolueen                       L    Zwavelzuur 96%

EN374:2016


EN374-1 | Laag chemisch bestendig of waterdicht

Het pictogram ‘laag chemisch bestendig’ of ‘waterdicht’ wordt gebruikt voor handschoenen die geen doorbraaktijd van minstens 30 minuten halen bij minstens 3 chemicaliën uit de lijst, maar wel voldoen aan de penetratietest.

EN374:2016


EN374-2 |  Handschoenen tegen chemisch risico’s en micro-organismen

Het pictogram ‘micro-organisme’ wordt gebruikt wanneer een handschoen bij de penetratietest minstens niveau 2 haalt. Het AQL is dan minimaal 1.5.

EN374:2016


EN511 | Bescherming tegen koude

Het pictogram geldt voor handschoenen die tegen geleidings- en contactkoude beschermen.

A   Weerstand tegen geleidingskoude   (0-4)
B   Weerstand tegen contactkoude   (0-4)
C   Waterpenetratietest   (0 of 1)

Hawedo betracht de grootste zorgvuldigheid bij het ontwikkelen en testen van haar veiligheidsproducten. Hawedo kan echter niet genoeg benadrukken, dat het zeer belangrijk is dat het product op de juiste wijze wordt gebruikt. Schroom derhalve niet om contact op te nemen voor nader advies.