+31 (0)1 62 31 23 87
Sales@Hawedo.com

Algemene Voorwaarden

Versie 2018.1
 1. TOEPASSELIJKHEID
1.1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen van de verkoper en alle door de verkoper gesloten overeenkomsten of door de verkoper verrichte handelingen. 1.2. Het verstrekken van een opdracht door de koper aan de verkoper dan wel het doen van een bestelling bij de verkoper door de koper, geschiedt te allen tijde onder aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden door de koper.  
 1. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1. Offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen. 2.2. De overeenkomst komt pas tot stand nadat een offerte van de verkoper door de koper schriftelijk is aanvaard of verkoper daaraan zelf uitvoering geeft, tenzij partijen anders overeenkomen. 2.3. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is verkoper gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. 2.4. De koper mag een gegeven order niet annuleren. Indien de koper een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van verkoper en de winstderving door verkoper, te vermeerderen met BTW, aan verkoper te vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op 50% van de orderwaarde.  
 1. LEVERING EN RISICO OVERGANG
3.1. De leveringen vinden in beginsel plaats vanuit het magazijn van de verkoper in Nederland, Dongen, Ex Works (Incoterms 2010). Leveringen binnen Nederland en België die een factuurwaarde tot 250 euro exclusief BTW vertegenwoordigen, geschieden Delivery Duty Paid (Incoterms 2010). Dit tenzij er tussen de koper en de verkoper schriftelijk anders is overeengekomen. 3.2. Verkoper is gerechtigd om voor leveringen met een factuurwaarde tot 250 euro Exclusief BTW een toeslag voor transportkosten in rekening te brengen 3.3. Levertijden zijn nimmer fataal, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Vertraging in de aflevering – om welke reden dan ook – geeft de koper niet het recht de uitvoering van enige op hem jegens verkoper rustende verplichting op te schorten. 3.4. De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke de verkoper verhinderd is door overmacht aan haar verplichtingen te voldoen. 3.5. Verkoper bepaalt de wijze waarop en door wie de zaken worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het transport geschiedt voor risico van de koper. De koper is verplicht de zaken terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. 3.6. Verkoper is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd 3.7. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake indien de verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van overmacht situaties zoals omschreven in het Nederlands Burgerlijk Wetboek art. 6:75. Indien de overmacht langer duurt dan een maand, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst voor toekomstige verplichtingen te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.  
 1. EIGENDOM
4.1. Levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van geleverde zaken wordt voorbehouden, totdat alle vorderingen tot betaling, verband houdende met de levering van zaken, zijn voldaan. 4.2. Verkoper is bevoegd om, indien de koper met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de koper niet of te laat zal betalen, alle door verkoper geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid eigendom zijn gebleven terug te nemen. 4.3. Indien de verkoper ingevolge onderhavig artikel zaken als zijn eigendom opvordert en deze zaken daartoe terughaalt, dan zal de verkoper aan de koper voor deze zaken een creditnota toezenden ter hoogte van de marktwaarde van deze teruggehaalde zaken op het moment van terugname.  
 1. INTELLECTUELE EIGENDOM
5.1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de zaken en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat verkoper ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan verkoper. 5.2. Het is de koper niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van verkoper, tenzij de koper hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper ontvangt. In dit laatste geval zal de koper zich houden aan de richtlijnen en instructies van verkoper met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van verkoper. 5.3. Het is de koper niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de zaken te verwijderen of te wijzigen. 5.4. De Koper zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreuk makende handeling en 25.000 euro per opzettelijk inbreuk makende handeling betalen aan verkoper, onverminderd het recht van verkoper om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk de doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat verkoper de koper in kennis heeft gesteld van de inbreuk, is koper tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.  
 1. BETALING
6.1. Betaling van de koopprijs dient te geschieden op een door verkoper aan te wijzen rekening. De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW. 6.2. De betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Dit tenzij er tussen de koper en de verkoper een andere betalingstermijn is overeengekomen. 6.3. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens verkoper nakomt, een en ander zoals in lid 2 van onderhavig artikel is vermeld, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft verkoper het recht aan de koper een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand, verschuldigd over het volledige factuurbedrag en na te melden buitengerechtelijke kosten, ingaande op de datum van opeisbaarheid der factuur tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand. 6.4. De koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 6.5. Bij niet tijdige betaling heeft de verkoper recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van 150 euro, onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van andere schade. Van de inkomende betalingen van de in verzuim geraakte koper worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en rente voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudste openstaande facturen worden afgeboekt. 6.6. Indien de koper niet voldoet aan enige op hem jegens de verkoper rustende verplichting uit overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomst, daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten, of indien de verkoper in redelijkheid mag vermoeden dat de koper in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld voldoet, heeft de verkoper het recht:
 1. a) betaling vooraf of behoorlijke (aanvullende) zekerheid voor betaling dan wel onmiddellijke betaling bij levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;
 2. b) de leveringen (alsook de aanmaak of bewerking van voor levering bestemde zaken) op te schorten, onverminderd het recht van verkoper gelijktijdig of latere zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Nadat de koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan de verkoper als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdende met alsdan in het bedrijf van de verkoper en/of in het bedrijf van de leveranciers van de verkoper bestaande mogelijkheden, voor de aanmaak of verwerking nodig is;
 3. c) de betreffende koopovereenkomst geheel, of voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden;
 4. d) één, meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan de koper niet in gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden.
6.7. Verkoper heeft in geval van ontbinding van een overeenkomst wegens het niet nakomen door koper van diens verplichtingen, recht op een schadevergoeding, welke schadevergoeding forfaitair vastgesteld wordt op een percentage van 50% van het te factureren c.q. gefactureerde bedrag.  
 1. KLACHTMELDING
7.1. Monsters en/of afbeeldingen op folders, in catalogi, advertenties e.d. geven slechts een indruk van het product en zijn niet bindend voor de verkoper. 7.2. Klachtmeldingen omtrent geleverde zaken dienen schriftelijk gedaan te worden binnen 8 werkdagen nadat de koper de zaken heeft ontvangen, althans binnen 8 werkdagen nadat de koper de ontvangen zaken in redelijkheid heeft kunnen keuren. 7.3. Klachtmeldingen omtrent facturen dienen schriftelijk gedaan te worden binnen 14 werkdagen na factuurdatum van de betreffende facturen, bij gebreke waarvan de facturen als juist en onbetwist zullen worden beschouwd. 7.4. De klachten zullen daarna zo spoedig mogelijk door verkoper op hun gegrondheid worden onderzocht. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin e.d. vormen geen grondslag voor klachten. Indien de klacht gegrond is, heeft de verkoper de keuze de zaken te herstellen of te vervangen dan wel een prijsverlaging te gunnen. 7.5. Retourzendingen moeten franco zijn, geschieden voor rekening en risico van de koper en worden alleen door de verkoper geaccepteerd nadat de verkoper hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.   GEBREKEN 8.1. Verkoper staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken in overeenstemming met hetgeen de koper krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door verkoper geleverde zaken als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal verkoper, de betrokken zaken geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Deze garantie geldt gedurende een periode gelijk aan de periode dat verkoper een beroep op garantie bij haar toeleveranciers kan doen doch nimmer langer dan 8 maanden. 8.2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in of (mede) het gevolg zijn van: • normale slijtage; • het door (personeel van) de koper niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften; • ander gebruik dan het normale voorziene gebruik; • onoordeelkundig en/of onzorgvuldig bewaren of gebruik door de koper dan wel gebruik van zaken in een andere dan de originele staat; • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen. 8.3. Indien de koper reclameert is hij verplicht verkoper in de gelegenheid te stellen de zaken te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De koper is verplicht om de zaken waarover is gereclameerd ter beschikking van verkoper te houden  
 1.  AANSPRAKELIJKHEID
9.1. Aansprakelijkheidstelling van verkoper door koper dient te geschieden, terstond nadat koper bekend is geworden met de schade en/of het schadeveroorzakende feit. 9.2. Verkoper is niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade, waaronder begrepen de verbintenis tot ongedaan making op grond van ontbinding, behoudens en voor zover de koper kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper. 9.3. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen de verbintenis tot ongedaan making op grond van ontbinding, van welke aard dan ook van de koper. 9.4. Aansprakelijkheid voor schade, waaronder begrepen de verbintenis tot ongedaan making op grond van ontbinding, wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico. 9.5. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade, waaronder begrepen de verbintenis tot ongedaan making op grond van ontbinding, uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW. 9.6. Schadeclaims dienen door de koper binnen één jaar na aansprakelijkheidstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de daartoe volgens deze voorwaarden genoemde en bevoegde rechter. Na die periode zal de vordering tot schadevergoeding zijn verjaard. 9.7. Indien verkoper ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de koper c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de koper haar ter zake volledig vrijwaren en verkoper alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
 1. BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT
10.1. De rechtbank Zeeland West-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 10.2. Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, onderwerpen partijen zich aan het Nederlands recht. 10.3. In geval van tekstueel betekenisverschil tussen de verschillende taalversies van de voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst steeds bindend is.  
 1. SLOTBEPALING
11.1 Verkoper verwerkt persoonlijke gegevens van de koper. Op de verwerking van persoonsgegevens is onze privacyverklaring van toepassing.   Voor leveringen aan klanten in Duitsland: Eigentumsvorbehaltsklausel Deutschland
 1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Tilgung aller uns aus der Geschäftsverbindung zustehenden und noch entstehenden Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, vor.
 2. Wir gestatten unseren Kunden widerruflich die Weiterveräusserung im gewöhnlichen Geschäftsgang. Dieses Recht erlischt im Falle einer Zahlungseinstellung.
 3. Zu anderen Verfügungen über die in unserem Vorbehaltseigentum oder Miteigentum stehenden Gegenstände oder über die an uns abgetretenen Forderungen ist der Kunde nicht berechtigt. Pfändungen oder sonstige Rechtsbeeinträchtigungen der uns ganz oder teilweise gehörenden Gegenstände hat der Kunde uns unverzüglich mitzuteilen.
 4. Wir sind jederzeit berechtigt, die Herausgabe der uns gehörenden Waren zu verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung in Verzug kommt oder sich seine Vermögenslage wesentlich verschlechtert. Machen wir von diesem Gebrauch, so liegt- unbeschadet anderer zwingender Gesetzesbestimmungen – nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn wir dies ausdrücklich erklären.
 5. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so werden wir auf Verlangen des Kunden insoweit Sicherungen nach unserer Wahl freigeben

Vanwege een bedrijfsuitje zijn wij op 21 juni om 12.30 uur gesloten.

Bestellen kan wel via de portal.